Všeobecné obchodní podmínky
Spotřebitelé
Znění účinné od 1.6. 2018


01 – Předmět

 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Všeobecné obchodní podmínky“) upravují poměry vzniklé na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavřené mezi společností

 ARTECH Magic s.r.o. IČO 291 635 28 se sídlem 344 01 Draženov 33

(dále jen „Prodávající“) a spotřebitelem s bydlištěm v České republice, (dále jen „Kupující“), v případě, že je kupní smlouva uzavřena po telefonu, poštou nebo na internetu prostřednictvím stránek http://www.umeleckalitina.cz (dále jen „Stránky“).

Spotřebitelem je ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

Obsah kupní smlouvy tvoří objednávka Kupujícího doručená Prodávajícímu za níže uvedených podmínek, Všeobecné obchodní podmínky a další listiny, na které se v objednávce či Všeobecných obchodních podmínkách odkazuje jako na obsah kupní smlouvy. Kupní smlouva je uložena u Prodávajícího, v jeho sídle či na adrese zákaznického oddělení, a Prodávající umožní Kupujícímu ke kupní smlouvě přístup.

Nabídkou se rozumí právní jednání směřující k uzavření smlouvy, pokud obsahuje podstatné náležitosti smlouvy tak, aby smlouva mohla být uzavřena jeho jednoduchým a nepodmíněným přijetím, a pokud z něho plyne vůle navrhovatele být smlouvou vázán, bude-li nabídka přijata.

Má se za to, že návrh Prodávajícího dodat zboží nebo poskytnout službu za určenou cenu učiněný při jeho podnikatelské činnosti reklamou, v katalogu nebo vystavením zboží je nabídkou s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti Prodávajícího plnit. Pokud Prodávající i přes veškeré vynaložené úsilí není schopen objednané výrobky dodat, zejména z důvodu vyčerpání zásob nebo jelikož nejsou okamžitě k dispozici, bude o takové skutečnosti Kupující vyrozuměn co nejdříve.

Kontaktní údaje Prodávajícího, na které může Kupující doručit objednávku a prostřednictvím kterých se může Kupující obrátit na Prodávajícího za účelem žádosti o poskytnutí jakýchkoliv informací, včetně informací o zpracování jeho osobních údajů, uplatnění práv z vadného plnění či odstoupení kupní smlouvy, jsou následující:

ARTECH Magic s.r.o.
Draženov  33
344 01

Telefonní kontakt pro doručení objednávky a veškeré další otázky:
Tel.: 00420 724 625 505
od pondělí do pátku od 10.00 do 18.00 hodin 

02 - Základní charakteristiky výrobků

 

Prodávající informuje Kupující o vlastnostech prodávaných výrobků, (dále i jako „věc“ či „zboží“), o způsobu použití  výrobku, o nebezpečí, které vyplývá z nesprávného použití nebo údržby, a o dalších skutečnostech požadovaných právními předpisy. Jestliže je to potřebné s ohledem na povahu výrobku, způsob a dobu jeho užívání, jsou informace obsaženy v přiloženém písemném návodu. 

Fotografie výrobků poskytují celkový náhled každého výrobku. Prodávající upozorňuje, že zobrazení barevného provedení výrobků na elektronickém nosiči může být zkreslující. 

Pokud není Prodávající schopen Kupujícímu dodat objednaný výrobek, může Prodávající Kupujícímu navrhnout dodání výrobku, který vykazuje rovnocenné či lepší vlastnosti a kvalitu než objednaný výrobek, (dále jen „Náhradní výrobek“). Kupující je oprávněn Náhradní výrobek Prodávajícímu vrátit dle pokynů uvedených v článku 6 Všeobecných obchodních podmínek na náklady Prodávajícího.


03 - Přijetí objednávek Prodávajícím

 Kupující objednává výrobky prostřednictvím telefonu a Stránek.

Objednávky prostřednictvím telefonu: Kupní smlouva je uzavřena mezi Prodávajícím a Kupujícím v okamžiku, kdy objednávku potvrdil operativní pracovník zákaznického oddělení Prodávajícího.

Objednávky prostřednictvím Stránek: Kupní smlouva je uzavřena mezi Prodávajícím a Kupujícím v okamžiku, kdy Kupující odešle objednávku tím, že:

a) objednávané výrobky vloží do „košíku“,

b) zadá v zobrazeném formuláři požadované údaje,

c) ověří objednávané výrobky, jejich celkovou kupní cenu a výši nákladů na dodání objednaných výrobků, (dále jen „náklady na dodání“),

d) seznámí se s Všeobecnými obchodními podmínkami a odsouhlasí je tím, že na formuláři pro výběr způsobu platby zaškrtne políčko „Zaškrtnutím souhlasím, a jsem obeznámen se Obchodními podmínkami společnosti “,

e) Klikne na políčko „Potvrdit a zaplatit“.

Kupující může zkontrolovat a opravit chyby vzniklé při zadávání dat během procesu objednávání na Stránkách před odesláním objednávky.

Neprodleně poté, co Prodávající obdrží objednávku Kupujícího, zašle Prodávající na e-mail zadaný Kupujícím zprávu, kterou potvrdí obdržení objednávky. Zpráva obsahuje:

- souhrnný přehled hlavních charakteristik kupní smlouvy, tj. objednané výrobky, jejich cenu, výši nákladů na dodání, adresu pro dodání výrobků a fakturaci a termín dodání;

Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil se Všeobecnými obchodními podmínkami ve znění účinném v okamžiku odeslání objednávky.

04 – Cena a způsob platby

 Ceny výrobků jsou ceny, které jsou uvedeny na Stránkách v okamžiku uzavření kupní smlouvy

Cenou se rozumí cena včetně DPH, bez nákladů na dodání.

Náklady na dodání hradí Kupující. Náklady na dodání jsou uvedeny na objednávkových formulářích a na Stránkách a činí 100,- Kč pro dodání výrobků na území České republiky.

Způsob, jakým je Kupující oprávněn náklady na dodání uhradit, je uveden na objednávkových formulářích a na Stránkách.

Kupující platí cenu výrobků a náklady na dodání bezhotovostně, nebo na dobírku při převzetí zásilky.

 

05 – Dodání výrobků

Zásilky jsou v České republice přepravovány a doručovány v rámci sítě Česká Pošta a Zásilkovna

Lhůty pro dodání výrobků uvedené na Stránkách a v obchodní dokumentaci jsou obvyklé průměrné lhůty pro zpracování objednávky, odeslání a doručení výrobků. Mají jen informativní povahu. U objednávek doručených prostřednictvím Stránek je maximální lhůta pro dodání výrobků standardní zásilkou 10 dní od přijetí objednávky Prodávajícím. 

Výrobky se považují za dodané v okamžiku, kdy dopravce na adrese určené Kupujícím předal Kupujícímu objednaný výrobek.

Pro uplatnění jakýchkoliv práv z vadného plnění, (dále také jako reklamace“), je Kupující oprávněn obrátit se na Prodávajícího.

06 - Právo na odstoupení od kupní smlouvy

 U smluv uzavřených distančním způsobem (na dálku), tj. u smluv uzavřených všemi způsoby uvedenými v čl. 3 Všeobecných obchodních podmínek, je Kupující oprávněn odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí výrobků nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí výrobků či provedení platby. Kupující je oprávněn v této lhůtě, případně kdykoliv před dodáním výrobků, odstoupit od kupní smlouvy i bez udání důvodu. Za dodržení této lhůty je považováno odeslání vyplněného a podepsaného formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím písemně na adresu zákaznického oddělení Prodávajícího v poslední den této lhůty.

Kupující je v této lhůtě oprávněn i výrobek vyměnit za jiný výrobek Prodávajícího. V takovém případě je objednávka nového produktu brána jako nová objednávka, kterou Kupující hradí včetně nákladů na dodání. Peníze za původně zakoupený a následně vrácený výrobek budou proplaceny Kupujícímu Prodávajícím převodem na účet.

Pokud si Kupující přeje informovat Prodávajícího o důvodu pro odstoupení od kupní smlouvy, vyrozumí o něm do čtrnácti (14) dní od převzetí výrobků  Prodávajícího.

V případě odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím je Prodávající povinen vrátit všechny peněžité prostředky včetně nákladů na dodání, které od Kupujícího na základě kupní smlouvy získal, a to převodem na účet Kupujícího (v případě, že Kupující komunikoval Prodávajícímu své číslo účtu) bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení Kupujícího od kupní smlouvy. 

Kupující je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, Prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené výrobky. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu Kupující výrobky předá nebo prokáže, že výrobky odeslal.

Náklady na vrácení výrobků nese Kupující.

V případě odstoupení od kupní smlouvy je Kupující odpovědný za případné snížení hodnoty výrobku, pouze pokud je vzniklé v důsledku nakládání s tímto výrobkem jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Prodávající je v takovém případě oprávněn vůči Kupujícímu uplatnit právo na náhradu snížení hodnoty výrobku a odečíst ji od vrácené částky.


07 – Práva z vadného plnění

 Jakost při převzetí

Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že výrobek nemá při převzetí vady. Prodávající zejména odpovídá Kupujícímu, že v době kdy, Kupující výrobek převzal:

a) má výrobek vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu výrobku a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se výrobek hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se výrobek tohoto druhu obvykle používá,
c) výrobek odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je výrobek v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e) výrobek vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Výše uvedené se neuplatní:

a) u výrobku prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b) na opotřebení výrobku způsobené jeho obvyklým užíváním,
c) u použitého výrobku na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou výrobek měl při převzetí Kupujícím, nebo
d) vyplývá-li to z povahy výrobku.

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím výrobku věděl, že výrobek má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

Zákonná práva z vadného plnění

Je-li vadné plnění podstatné porušení smlouvy, má Kupující právo:

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

b) odstoupit od smlouvy (tj. vrátit zakoupenou věc, přičemž mu bude vrácena kupní cena).

Kupující je oprávněn požadovat dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti. Není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. 

08 – Odpovědnost

 

Prodávající upozorňuje, že i přes veškerou péči věnovanou tvorbě a aktualizaci Stránek se na Stránkách mohou vyskytnout omyly, nepřesnosti nebo opomenutí a mohou vzniknout problémy s připojením ke Stránkám nebo dojít k přerušení spojení.

09 - Duševní vlastnictví a související práva

 

Obsah obchodní dokumentace Prodávajícího, Stránky a všechny složky, které je tvoří, zejména fotografie, texty, prezentace, známky, vzory či počítačové programy, (dále jen „předměty práv k duševnímuvlastnictví“), jsou chráněny právy k duševnímu vlastnictví a právy souvisejícími.

Předměty práv k duševnímu vlastnictví mohou třetí osoby užívat pouze v případech stanovených zákonem, nebo pokud osoba k tomu oprávněná udělí třetím osobám k užití předmětů práv k duševnímu vlastnictví licenci.


10 – Osobní údaje

 

Při objednání výrobků Kupující poskytuje Prodávajícímu údaje nezbytné pro zpracování objednávky.

Kupující se zavazuje poskytnout Prodávajícímu přesné údaje a zejména dbát na to, aby emailový účet byl dostupný od okamžiku, kdy jej Prodávajícímu poskytl.

Kupující má právo na přístup k informacím o zpracování svých osobních údajů, právo žádat Prodávajícího o vysvětlení zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se Zákonem, právo žádat Prodávajícího o odstranění stavu vzniklého zpracováním osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se Zákonem.

Kupující může vykonat tato práva jedním z následujících postupů:

- prostřednictvím rubriky „Kontaktujte nás“ na Stránkách;
- na základě zaslání dopisu na adresu 
- na základě telefonického kontaktu  Prodávajícího.

 


Dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem při zpracování osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

11 – Životní prostředí

Recyklací odpadů přispívají Kupující k zachování přírodních zdrojů a k ochraně lidského zdraví.

12 – Rozhodné právo - Spory

 

Kupní smlouva jakož i veškerá související práva a povinnosti se řídí českým právem a k řešení sporů jsou příslušné obecné soudy České republiky, pokud není uvedeno jinak.


Pokud není spor vyřešen smírně, může Kupující podat návrh na mimosoudní řešení sporu k určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Všeobecné obchodní podmínky
Spotřebitelé
Znění účinné od 1.6. 2018


01 – Předmět

 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Všeobecné obchodní podmínky“) upravují poměry vzniklé na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavřené mezi společností

 ARTECH Magic s.r.o. IČO 291 635 28 se sídlem 344 01 Draženov 33

(dále jen „Prodávající“) a spotřebitelem s bydlištěm v České republice, (dále jen „Kupující“), v případě, že je kupní smlouva uzavřena po telefonu, poštou nebo na internetu prostřednictvím stránek http://www.umeleckalitina.cz (dále jen „Stránky“).

Spotřebitelem je ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

Obsah kupní smlouvy tvoří objednávka Kupujícího doručená Prodávajícímu za níže uvedených podmínek, Všeobecné obchodní podmínky a další listiny, na které se v objednávce či Všeobecných obchodních podmínkách odkazuje jako na obsah kupní smlouvy. Kupní smlouva je uložena u Prodávajícího, v jeho sídle či na adrese zákaznického oddělení, a Prodávající umožní Kupujícímu ke kupní smlouvě přístup.

Nabídkou se rozumí právní jednání směřující k uzavření smlouvy, pokud obsahuje podstatné náležitosti smlouvy tak, aby smlouva mohla být uzavřena jeho jednoduchým a nepodmíněným přijetím, a pokud z něho plyne vůle navrhovatele být smlouvou vázán, bude-li nabídka přijata.

Má se za to, že návrh Prodávajícího dodat zboží nebo poskytnout službu za určenou cenu učiněný při jeho podnikatelské činnosti reklamou, v katalogu nebo vystavením zboží je nabídkou s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti Prodávajícího plnit. Pokud Prodávající i přes veškeré vynaložené úsilí není schopen objednané výrobky dodat, zejména z důvodu vyčerpání zásob nebo jelikož nejsou okamžitě k dispozici, bude o takové skutečnosti Kupující vyrozuměn co nejdříve.

Kontaktní údaje Prodávajícího, na které může Kupující doručit objednávku a prostřednictvím kterých se může Kupující obrátit na Prodávajícího za účelem žádosti o poskytnutí jakýchkoliv informací, včetně informací o zpracování jeho osobních údajů, uplatnění práv z vadného plnění či odstoupení kupní smlouvy, jsou následující:

ARTECH Magic s.r.o.
Draženov  33
344 01

Telefonní kontakt pro doručení objednávky a veškeré další otázky:
Tel.: 00420 724 625 505
od pondělí do pátku od 10.00 do 18.00 hodin 

02 - Základní charakteristiky výrobků

 

Prodávající informuje Kupující o vlastnostech prodávaných výrobků, (dále i jako „věc“ či „zboží“), o způsobu použití  výrobku, o nebezpečí, které vyplývá z nesprávného použití nebo údržby, a o dalších skutečnostech požadovaných právními předpisy. Jestliže je to potřebné s ohledem na povahu výrobku, způsob a dobu jeho užívání, jsou informace obsaženy v přiloženém písemném návodu. 

Fotografie výrobků poskytují celkový náhled každého výrobku. Prodávající upozorňuje, že zobrazení barevného provedení výrobků na elektronickém nosiči může být zkreslující. 

Pokud není Prodávající schopen Kupujícímu dodat objednaný výrobek, může Prodávající Kupujícímu navrhnout dodání výrobku, který vykazuje rovnocenné či lepší vlastnosti a kvalitu než objednaný výrobek, (dále jen „Náhradní výrobek“). Kupující je oprávněn Náhradní výrobek Prodávajícímu vrátit dle pokynů uvedených v článku 6 Všeobecných obchodních podmínek na náklady Prodávajícího.


03 - Přijetí objednávek Prodávajícím

 Kupující objednává výrobky prostřednictvím telefonu a Stránek.

Objednávky prostřednictvím telefonu: Kupní smlouva je uzavřena mezi Prodávajícím a Kupujícím v okamžiku, kdy objednávku potvrdil operativní pracovník zákaznického oddělení Prodávajícího.

Objednávky prostřednictvím Stránek: Kupní smlouva je uzavřena mezi Prodávajícím a Kupujícím v okamžiku, kdy Kupující odešle objednávku tím, že:

a) objednávané výrobky vloží do „košíku“,

b) zadá v zobrazeném formuláři požadované údaje,

c) ověří objednávané výrobky, jejich celkovou kupní cenu a výši nákladů na dodání objednaných výrobků, (dále jen „náklady na dodání“),

d) seznámí se s Všeobecnými obchodními podmínkami a odsouhlasí je tím, že na formuláři pro výběr způsobu platby zaškrtne políčko „Zaškrtnutím souhlasím, a jsem obeznámen se Obchodními podmínkami společnosti “,

e) Klikne na políčko „Potvrdit a zaplatit“.

Kupující může zkontrolovat a opravit chyby vzniklé při zadávání dat během procesu objednávání na Stránkách před odesláním objednávky.

Neprodleně poté, co Prodávající obdrží objednávku Kupujícího, zašle Prodávající na e-mail zadaný Kupujícím zprávu, kterou potvrdí obdržení objednávky. Zpráva obsahuje:

- souhrnný přehled hlavních charakteristik kupní smlouvy, tj. objednané výrobky, jejich cenu, výši nákladů na dodání, adresu pro dodání výrobků a fakturaci a termín dodání;

Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil se Všeobecnými obchodními podmínkami ve znění účinném v okamžiku odeslání objednávky.

04 – Cena a způsob platby

 Ceny výrobků jsou ceny, které jsou uvedeny na Stránkách v okamžiku uzavření kupní smlouvy

Cenou se rozumí cena včetně DPH, bez nákladů na dodání.

Náklady na dodání hradí Kupující. Náklady na dodání jsou uvedeny na objednávkových formulářích a na Stránkách a činí 100,- Kč pro dodání výrobků na území České republiky.

Způsob, jakým je Kupující oprávněn náklady na dodání uhradit, je uveden na objednávkových formulářích a na Stránkách.

Kupující platí cenu výrobků a náklady na dodání bezhotovostně, nebo na dobírku při převzetí zásilky.

 

05 – Dodání výrobků

Zásilky jsou v České republice přepravovány a doručovány v rámci sítě Česká Pošta a Zásilkovna

Lhůty pro dodání výrobků uvedené na Stránkách a v obchodní dokumentaci jsou obvyklé průměrné lhůty pro zpracování objednávky, odeslání a doručení výrobků. Mají jen informativní povahu. U objednávek doručených prostřednictvím Stránek je maximální lhůta pro dodání výrobků standardní zásilkou 10 dní od přijetí objednávky Prodávajícím. 

Výrobky se považují za dodané v okamžiku, kdy dopravce na adrese určené Kupujícím předal Kupujícímu objednaný výrobek.

Pro uplatnění jakýchkoliv práv z vadného plnění, (dále také jako reklamace“), je Kupující oprávněn obrátit se na Prodávajícího.

06 - Právo na odstoupení od kupní smlouvy

 U smluv uzavřených distančním způsobem (na dálku), tj. u smluv uzavřených všemi způsoby uvedenými v čl. 3 Všeobecných obchodních podmínek, je Kupující oprávněn odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí výrobků nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí výrobků či provedení platby. Kupující je oprávněn v této lhůtě, případně kdykoliv před dodáním výrobků, odstoupit od kupní smlouvy i bez udání důvodu. Za dodržení této lhůty je považováno odeslání vyplněného a podepsaného formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím písemně na adresu zákaznického oddělení Prodávajícího v poslední den této lhůty.

Kupující je v této lhůtě oprávněn i výrobek vyměnit za jiný výrobek Prodávajícího. V takovém případě je objednávka nového produktu brána jako nová objednávka, kterou Kupující hradí včetně nákladů na dodání. Peníze za původně zakoupený a následně vrácený výrobek budou proplaceny Kupujícímu Prodávajícím převodem na účet.

Pokud si Kupující přeje informovat Prodávajícího o důvodu pro odstoupení od kupní smlouvy, vyrozumí o něm do čtrnácti (14) dní od převzetí výrobků  Prodávajícího.

V případě odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím je Prodávající povinen vrátit všechny peněžité prostředky včetně nákladů na dodání, které od Kupujícího na základě kupní smlouvy získal, a to převodem na účet Kupujícího (v případě, že Kupující komunikoval Prodávajícímu své číslo účtu) bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení Kupujícího od kupní smlouvy. 

Kupující je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, Prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené výrobky. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu Kupující výrobky předá nebo prokáže, že výrobky odeslal.

Náklady na vrácení výrobků nese Kupující.

V případě odstoupení od kupní smlouvy je Kupující odpovědný za případné snížení hodnoty výrobku, pouze pokud je vzniklé v důsledku nakládání s tímto výrobkem jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Prodávající je v takovém případě oprávněn vůči Kupujícímu uplatnit právo na náhradu snížení hodnoty výrobku a odečíst ji od vrácené částky.


07 – Práva z vadného plnění

 Jakost při převzetí

Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že výrobek nemá při převzetí vady. Prodávající zejména odpovídá Kupujícímu, že v době kdy, Kupující výrobek převzal:

a) má výrobek vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu výrobku a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se výrobek hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se výrobek tohoto druhu obvykle používá,
c) výrobek odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je výrobek v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e) výrobek vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Výše uvedené se neuplatní:

a) u výrobku prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b) na opotřebení výrobku způsobené jeho obvyklým užíváním,
c) u použitého výrobku na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou výrobek měl při převzetí Kupujícím, nebo
d) vyplývá-li to z povahy výrobku.

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím výrobku věděl, že výrobek má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

Zákonná práva z vadného plnění

Je-li vadné plnění podstatné porušení smlouvy, má Kupující právo:

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

b) odstoupit od smlouvy (tj. vrátit zakoupenou věc, přičemž mu bude vrácena kupní cena).

Kupující je oprávněn požadovat dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti. Není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. 

08 – Odpovědnost

 

Prodávající upozorňuje, že i přes veškerou péči věnovanou tvorbě a aktualizaci Stránek se na Stránkách mohou vyskytnout omyly, nepřesnosti nebo opomenutí a mohou vzniknout problémy s připojením ke Stránkám nebo dojít k přerušení spojení.

09 - Duševní vlastnictví a související práva

 

Obsah obchodní dokumentace Prodávajícího, Stránky a všechny složky, které je tvoří, zejména fotografie, texty, prezentace, známky, vzory či počítačové programy, (dále jen „předměty práv k duševnímuvlastnictví“), jsou chráněny právy k duševnímu vlastnictví a právy souvisejícími.

Předměty práv k duševnímu vlastnictví mohou třetí osoby užívat pouze v případech stanovených zákonem, nebo pokud osoba k tomu oprávněná udělí třetím osobám k užití předmětů práv k duševnímu vlastnictví licenci.


10 – Osobní údaje

 

Při objednání výrobků Kupující poskytuje Prodávajícímu údaje nezbytné pro zpracování objednávky.

Kupující se zavazuje poskytnout Prodávajícímu přesné údaje a zejména dbát na to, aby emailový účet byl dostupný od okamžiku, kdy jej Prodávajícímu poskytl.

Kupující má právo na přístup k informacím o zpracování svých osobních údajů, právo žádat Prodávajícího o vysvětlení zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se Zákonem, právo žádat Prodávajícího o odstranění stavu vzniklého zpracováním osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se Zákonem.

Kupující může vykonat tato práva jedním z následujících postupů:

- prostřednictvím rubriky „Kontaktujte nás“ na Stránkách;
- na základě zaslání dopisu na adresu 
- na základě telefonického kontaktu  Prodávajícího.

 


Dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem při zpracování osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

11 – Životní prostředí

Recyklací odpadů přispívají Kupující k zachování přírodních zdrojů a k ochraně lidského zdraví.

12 – Rozhodné právo - Spory

 

Kupní smlouva jakož i veškerá související práva a povinnosti se řídí českým právem a k řešení sporů jsou příslušné obecné soudy České republiky, pokud není uvedeno jinak.


Pokud není spor vyřešen smírně, může Kupující podat návrh na mimosoudní řešení sporu k určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2